Phòng Kiểm nghiệm thực phẩm và thử nghiệm hóa học chính hãng khoa học.

08/01/2024

MÔ TẢ TÀI LIỆU

Nội dung
  • Tổng quan về các chức năng chính của Chính hãng Khoa học CFIA
  • CFIA và Phòng thí nghiệm kiểm nghiệm thực phẩm của bên thứ 3
  • Các mối nguy hóa học và giới hạn dư lượng tối đa trong:
  • Thuốc thú y
  • Chất trị liệu
  • Thuốc bảo vệ thực vật
  • Chất gây ô nhiễm (ví dụ: dioxin, kim loại)
  • Chất gây dị ứng không được khai báo • Tính xác thực của thực phẩm