Kiểm soát chất gây ô nhiễm hoá học trong chuỗi giá trị nông sản thực phẩm tại Việt Nam

08/01/2024

MÔ TẢ TÀI LIỆU

  1. Các Quy Định
  2. Công Tác Giám Sát
  3. Các Phòng Kiểm Nghiệm
  4. Công Tác Kiểm Soát Và Chứng Nhận Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm
  5. Đề Xuất, Kiến Nghị