25/2019/TT-BYT Thông tư quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế Tải về
18/2019/TT-BYT Thông tư hướng dẫn thực hành sản xuất tốt (GMP) trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tải về
05/2018/TT-BYT Thông tư ban hành danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chức đựng thực phẩm được xác định mã số hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam Tải về
23/2018/TT-BYT Thông tư quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế Tải về
12/2017/TT-BKHCN Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học công nghệ quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường Tải về
40/2017/TT-BYT Thông tư quy định về tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn đối với thực phẩm, nước ăn uống và định lượng bữa ăn của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam Tải về
50/2016/TT-BYT Thông tư quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm Tải về
48/2015/TT-BYT Thông tư quy định hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế Tải về
52/2015/TT-BYT Thông tư quy định việc kiểm tra Nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu và hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế Tải về
24/2013/TT-BYT Thông tư ban hành "Quy định mức giới hạn tối đa dư lượng thuốc thú y trong thực phẩm" Tải về
20/2013/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT Thông tư liên tịch quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý Nhà nước Tải về
26/2012/TT-BKHCN Thông tư quy định việc kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường Tải về
 14/2011/TT-BYT Thông tư hướng dẫn chung về lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh tra, kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm Tải về