Dự án An toàn thực phẩm vì sự phát triển (SAFEGRO) do Chính phủ Canada viện trợ không hoàn lại được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là Cơ quan chủ quản triển khai với sự phối hợp của Bộ Y tế, Bộ Công thương và các cơ quan liên quan về ATTP tại Việt Nam trong giai đoạn 2021 -2025.

Mục tiêu tổng thể của dự án là Hỗ trợ phát triển và thực thi các quy định về ATTP được xây dựng trên cơ sở khoa học và phương pháp tiếp cận dựa trên phân tích nguy cơ; Hướng tới việc nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm, thúc đẩy thay đổi hành vi trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, gia tăng nhu cầu tiêu thụ nông sản an toàn, giá cả phải chăng ở Việt Nam.

Để thực hiện mục tiêu nêu trên và triển khai Kế hoạch năm 2023 -2024 của Dự án, Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, Dự án “An toàn thực phẩm vì sự phát triển” tổ chức lớp tập huấn “Phân tích nguy cơ an toàn thực phẩm”, cụ thể như sau:

 1. Mục tiêu của lớp tập huấn
  Nâng cao nhận thức của các cán bộ quản lý an toàn thực phẩm về kiến thức chung trong phân tích nguy cơ, bao gồm tổng quan về các yếu tố và nhiệm vụ chính liên quan đến quản lý nguy cơ, đánh giá nguy cơ và truyền thông nguy cơ.
 2. Đối tượng: Cán bộ từ các cơ quan an toàn thực phẩm được phân công triển khai các nhiệm vụ liên quan đến quản lý nguy cơ, đánh giá nguy cơ và truyền thông nguy cơ. Ưu tiên các cán bộ từ cơ quan ATTP ở trung ương, đơn vị nghiên cứu và cơ quan ATTP ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. 
 3. Thời gian và địa điểm tổ chức:
  – Thời gian:  Ngày  28/3/2024.
  – Địa điểm: Khách sạn Lakeside 23 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
 4. Chương trình Hội thảo: Theo Phụ lục kèm theo
 5. Kinh phí: Dự án SAFEGRO sẽ lo toàn bộ chi phí tổ chức tập huấn; đi lại, lưu trú, công tác phí cho các đại biểu ngoài Hà Nội tham dự.

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN

Thời gian/Time Nội dung/Contents Phân công/ Responsibility
8:15 - 8:30 Đăng ký/ Registration Dự án SAFEGRO
8:30 – 8:35 Phát biểu khai mạc/ Opening Ban điều phối Dự án
8:35 - 9:00 Giới thiệu giảng viên, học viên/ Introduction
9:00 - 9:30 Phân tích nguy cơ – Đánh giá, quản lý và truyền thông/ Risk analysis – assessment, management, communication Brian G. Bedard - International Food Safety Specialist
9:30 - 10:00

Đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm/ Food Safety Risk assessment

 • Xác định ưu tiên ->nhà chức trách, trách nhiệm, trách nhiệm giải trình->kinh phí 
 • Mối nguy – hóa chất, mầm bệnh, vật lý, chất gây dị ứng, ghi nhãn, đóng gói, AMR
 • Định tính
 • Bán định lượng
 • Định lượng
Ông Greg Paoli – International Food safety RA training specialist
10:00 - 10:15 Nghỉ giải lao/ Coffee Break
10:15 - 11:15 Đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm/ Food Safety Risk assessment (cont.) Ông Greg Paoli – International Food safety RA training specialist
11:15 - 11:45 Đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm ở Việt Nam/ Vietnam RA approach food safety risk assessment Tiến sỹ Trần Sơn, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia
11:45 - 13:00 Ăn trưa/ Lunch  
13:00 – 14:00 Quản lý nguy cơ/ Risk management Ông Greg Paoli – International Food safety RA training specialist
14:00-15:00 Truyền thông nguy cơ/ Risk communication Ông Greg Paoli – International Food safety RA training specialist
15:00 – 15:30 Nghỉ giải lao/ Coffee Break
15:30 - 16:30 iRisk demonstration Ông Greg Paoli – International Food safety RA training specialist
16:00 - 16:30 Tổng kết/ Wrap-up and Conclusion Ban điều phối Dự án và ông Greg Paoli