Nằm trong hợp phần 1 về Hỗ trợ kỹ thuật cải thiện Khung chính sách về an toàn thực phẩm tại Việt Nam của Dự án An toàn thực phẩm vì sự phát triển (SAFEGRO), tài trợ bởi Chính phủ Canada,  hoạt động rà soát chính sách, pháp luật là một trong những nội dung kỹ thuật quan trọng được nhóm chuyên gia Dự án ưu tiên thực hiện đầu tiên và dành nhiều thời gian trong năm 2022-2023. Mục tiêu chính của hoạt động này nhằm đánh giá về hiện trạng thể chế chính sách trong quản lý an toàn thực phẩm, bao gồm đánh giá hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành về an toàn thực phẩm và thực hiện phân tích các văn bản quy phạm pháp luật theo khung chính sách. Từ đó, báo cáo đã đưa ra được những phát hiện và khuyến nghị trong việc tổ chức thực hiện Luật an toàn thực phẩm.

          Nội dung của Báo cáo Đánh giá chính sách ATTP tại Việt Nam đã được Dự án trình bày tóm tắt tại Hội thảo tham vấn dự án SAFEGRO tổ chức tại Quảng Ninh vào ngày 24-25/3/2023 và nhận được rất nhiều ý kiến tham gia đóng góp. Một số nội dung của báo cáo nhận được nhiều sự đồng thuận cao từ các đại biểu bao gồm:

  • Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm của Việt Nam hiện nay khá đầy đủ những việc thực thi còn chưa hiệu quả do thiếu các chương trình tổ chức triển khai
  • Thiếu hướng dẫn áp dụng cách tiếp cận quản lý nguy cơ an toàn thực phẩm trong thực tiễn
  • Các quy định hiện nay còn mang tính giấy tờ, phần nhiều tập trung quản lý điều kiện đầu vào và quy trình (hồ sơ) hơn là tập trung vào kết quả đầu ra (sản phẩm)
  • Tính ổn định của một số văn bản quy phạm pháp luật chưa cao, phải sửa đổi trong thời gian ngắn dẫn đến khó khăn cho các chủ thể trong việc tuân thủ quy định…

Ngoài ra, các đại biểu cũng có thêm một số đề xuất liên quan đến việc xây dựng tiêu chuẩn địa phương cho một số sản phẩm nông sản nhập vào các thành phố lớn để chuẩn hoá cho công tác quản lý; nâng cao năng lực cho các cán bộ tuyến phường/xã, quận/huyện kiêm nhiệm chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; củng cố hơn vai trò của các tổ chức chính trị, xã hội tham gia vào quản lý an toàn thực phẩm…

Trong thời gian tới, Dự án SAFEGRO sẽ tiếp tục duy trì cập nhật hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về an toàn thực phẩm liên quan đến các cụm chính sách được quốc tế chấp nhận trong hệ thống kiểm soát thực phẩm quốc gia và hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chia theo nhóm chính sách tương ứng trên các trang thông tin của Dự án.