Mục tiêu tổng thể

  • Phát triển và thực thi các quy định về ATTP; thu hút các nhà sản xuất (các nông hộ nhỏ) và doanh nghiệp để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp thông minh và thân thiện với môi trường, phát triển hệ thống truy xuất nguồn gốc bền vững.
  • Nâng cao nhận thức về ATTP cho người tiêu dùng; gia tăng nhu cầu và tiêu thụ nông sản an toàn.

Mục tiêu cụ thể

  • Cải thiện hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý trong hoạt động thực thi các quy định, chính sách về ATTP nhằm đáp ứng được các tiêu chuẩn của quốc tế.
  • Hỗ trợ các cơ quan chức năng có cơ hội tiếp cận và học hỏi kinh nghiệm/công nghệ/phương pháp kiểm soát tiên tiến liên quan đến chất lượng, ATTP từ các tổ chức nghiên cứu, quản lý, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh của Canada nhằm nâng cao năng lực thực thi các quy định, chính sách về ATTP.
  • Nâng cao khả năng cạnh tranh của người sản xuất/hộ nông dân, các bên tham gia chuỗi giá trị ở cả thị trường trong và ngoài nước thông qua cải thiện rõ nét về vấn đề an toàn thực phẩm.
  • Nâng cao vị thế của người tiêu dùng nhằm gia tăng nhu cầu đối với nông sản thực phẩm an toàn và giá cả phải chăng ở Việt Nam.
  • Hỗ trợ đạt được những tiến bộ đáng kể về bình đẳng giới, đặc biệt phụ nữ tham gia chính vào chuỗi giá trị sản xuất nông lâm thủy sản.
  • Hỗ trợ thay đổi hành vi của người sản xuất, thúc đẩy các thực hành nông nghiệp bền vững với môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, đặc biệt vấn đề phát thải khí nhà kín