16/2012 / QH13 Luật quảng cáo Tải về
15/2012 / QH13 Luật xử lý vi phạm hành chính Tải về
55/2010 / QH12 Luật an toàn thực phẩm Tải về
05/2007 / QH12 Luật chất lượng sản phẩm và hàng hóa Tải về
68/2006 /QH11 Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kĩ thuật Tải về