Lồng ghép giới là trách nhiệm của tất cả chúng ta (bao gồm các lãnh đạo, cán bộ Dự án, tư vấn, thành viên tổ công tác liên ngành, các đối tác ở các cấp khác nhau). Đây là một trong nguyên tắc quan trọng của Dự án. Lồng ghép giới được thực hiện trong tất cả hoạt động dự án. Các chuyên gia Giới tại SAFEGRO cung cấp hỗ trợ kỹ thuật lồng ghép giới cũng như thúc đẩy tích hợp giới trong hoạt động dự án. Tăng cường năng lực nhận thức cho cán bộ Dự án và đối tác là một trong hoạt động quan trọng nằm trong chiến lược giới của SAFEGRO. Tất cả những nỗ lực này nhằm đem lại hưởng lợi bình đẳng cho cả nam giới, phụ nữ và nhóm yếu thế tham gia Dự án đồng thời đóng góp cho mục tiêu Bình đẳng giới.

Chúng tôi rất tự hào khi toàn bộ thành viên Dự án đã hoàn thành khoá học E-learning về “Phân tích giới” (Gender Based Analysis Plus – GBA+) của Chính phủ Canada.

Về khóa học về GBA Plus, vui lòng truy cập: https://women-gender-equality.canada.ca/en/gender-based-analysis-plus.html