Ngày 11/08/2022 tại Hà Nội, Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Dự án “An toàn thực phẩm vì sự phát triển”, Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội đã ký kết và khởi động triển khai Kế hoạch phối hợp “Hỗ trợ Hà Nội xây dựng và phát triển một số chuỗi giá trị nông lâm thủy sản bền vững”.

Tham dự sự kiện, Giám đốc Dự án “An toàn thực phẩm vì sự phát triển”, ông Hoàng Thái Ninh phát biểu:” Mục tiêu của Kế hoạch phối hợp là hỗ trợ thành phố Hà Nội xây dựng và phát triển một số chuỗi giá trị nông lâm thủy sản bền vững góp phần triển khai hiệu quả Chương trình phối hợp đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP), nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản giao thương giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh thành phố giai đoạn 2022-2025.”

Các chỉ tiêu cụ thể cần đạt đó là: (1) Hỗ trợ xây dựng và phát triển một số chuỗi giá trị nông lâm thủy sản bền vững (dự kiến từ 7-8 chuỗi); (2) Hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu, tổ chức truyền thông quảng bá, kết nối và xúc tiến thương mại một số sản phẩm thuộc chuỗi; (3) Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý chất lượng ATTP cho thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố liên kết thực hiện Chương trình.

Nội dung chính của Kế hoạch phối hợp triển khai bao gồm:

(1) Khảo sát và nhận diện sản phẩm có nguy cơ cao về ATTP, xác định chuỗi và tác nhân tham gia mô hình thí điểm;

(2) Xây dựng tài liệu và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lý chất lượng ATTP cho thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố liên kết tham gia thực hiện Chương trình.

(3) Xây dựng quy trình hướng dẫn triển khai chuỗi giá trị ngành hàng nông lâm thủy sản theo tiêu chuẩn quốc tế.

(4) Hỗ trợ xây dựng mô hình thí điểm một số chuỗi giá trị nông lâm thủy sản bền vững: Xây dựng hoàn thiện hệ thống tự kiểm tra, giám sát ATTP, chứng nhận hệ thống ATTP theo chuẩn quốc tế; chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng sản phẩm tại từng công đoạn và trong toàn bộ chuỗi, truy xuất được nguồn gốc sản phẩm nông lâm thủy sản theo chuỗi;

(5) Hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu, tổ chức truyền thông quảng bá, kết nối và xúc tiến thương mại, phát triển thương mại điện tử một số sản phẩm chuỗi giá trị.

Các yếu tố về bình đẳng giới, phụ nữ, thế hệ trẻ, nông dân nghèo sẽ được quan tâm và lồng ghép trong các nội dung triển khai và sẽ là nhân tố thúc đẩy tạo ra sự thay đổi trong xây dựng và phát triển chuỗi giá trị nông lâm thủy sản bền vững.

Về phía Bộ NN-PTNT, ông Nguyễn Như Tiệp, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản (Phó Trưởng ban chỉ đạo dự án) thông tin: Dự án ATTP vì phát triển, được tài trợ bằng nguồn vốn không hoàn lại của Chính phủ Canada ra đời hướng đến sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam nói chung, ngành nông nghiệp nói riêng.

Theo ông Tiệp, dự án không chỉ tác động, can thiệp để cải thiện hệ thống đảm bảo ATTP mà còn góp phần nâng cao chất lượng, giá trị, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu, hình thành chuỗi giá trị nông sản an toàn, bền vững. Với những bước đi chắc chắn, xây dựng chương trình hợp tác bài bản, các hoạt động của dự án sẽ đạt được những thành công ngoài mong đợi; đảm bảo vấn đề ATTP phục vụ cho người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Lễ ký kêt còn có sự tham gia của ông Brian Allemekinders, Tham tán Phát triển/Trưởng ban Hợp tác phát triển Đại sứ quán Canada tại Việt Nam. Ông Brian bày tỏ sự vui mừng và đánh giá cao những nỗ lực của các đơn vị liên quan trong việc soạn lập, chuẩn bị, hoàn thiện kế hoạch và tổ chức lễ ký kết kế hoạch phối hợp.

Ông Brian Allemekinders, Tham tán Phát triển/Trưởng ban Hợp tác phát triển Đại sứ quán Canada tại Việt Nam

Theo ông Brian Allemekinders, dự án ATTP vì sự phát triển là dự án do Chính phủ Canada tài trợ và kết quả sẽ được sử dụng bởi Chính phủ Việt Nam. Trong thời gian qua, do một số lý do nên tiến độ triển khai thực hiện dự án có độ trễ so với kế hoạch. Chính vì vậy, tất cả các đơn vị tham gia cần nỗ lực hơn nữa để thúc đẩy dự án lấy lại đà, bắt kịp tiến độ dự kiến.

Ông Brian Allemekinders bày tỏ tin tưởng: Cả phía Chính phủ Canada và Chính phủ Việt Nam đã cam kết thúc đẩy bình đẳng giới bằng cách coi đây là một vấn đề xuyên suốt trong tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Do đó, vấn đề bình đẳng giới sẽ được lồng ghép trong tất cả các hoạt động của dự án bất kể được thực hiện ở địa điểm nào.

Bên cạnh đó, dự án có tầm quan trọng không chỉ liên quan tới chất lượng ATTP cho sự phát triển mà còn giúp cải thiện, nâng cao sinh kế, sức khỏe của người dân ở Hà Nội và các tỉnh thành. Ngoài ra, dự án sẽ góp phần nâng cao giá trị thương mại cho nông sản Việt Nam trên trường quốc tế, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đã ký kết các hiệp định thương mại đa phương, song phương với các nước trên thế giới, trong đó có Canada.

Thời gian triển khai được chia ra làm 3 giai đoạn:

– Giai đoạn 1: 2022: Khảo sát, xây dựng và triển khai kế hoạch hỗ trợ nâng cấp một số chuỗi giá trị nông lâm thủy sản.

– Giai đoạn 2: 2023: Tiếp tục triển khai hỗ trợ và kiểm chứng mô hình.

– Giai đoạn 3: 2024-2025: Tổng kết đánh giá và nhân rộng mô hình.

Kế hoạch phối hợp đã phân công rõ trách nhiệm cụ thể của Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Dự án “An toàn thực phẩm vì sự phát triển”, Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội trong việc triển khai kế hoạch phối hợp.

Việc triển khai định kỳ sẽ có sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và tổng kết sau khi kết thúc triển khai.