Để trang bị cho kiến thức thực phẩm và giúp các công ty thực phẩm đáp ứng các quy định của cơ quan thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA), Khoa Công nghệ Hoá học và Thực phẩm, Trường Đại học Nông Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam sẽ tổ chức khóa đào tạo về chế biến thực phẩm có axít thấp và axít hóa. Khóa huấn luyện được phê duyệt bởi FDA, tổ chức trong 4 ngày. Khoá huấn luyện được tổ chức tại Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM liên kết với Hiệp hội thương hiệu tiêu dùng Mỹ (CBA – Consumer Brands Association), là Hiệp hội thương mại lớn nhất phục vụ ngành chế biến thực phẩm và đồ uống trên thế giới. Khóa huấn luyện này mang lại lợi ích cho các nhà máy đóng gói và xử lý nhiệt độ các thực phẩm có độ axít thấp và axít hoá trong các bao bì kín. Những người tham gia đạt điểm trên 70% mỗi học phần của chương trình sẽ được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khoá học đáp ứng các yêu cầu đào tạo của FDA và USDA-FSIS.

Tài liệu giảng dạy cập nhật mới nhất: Canned Foods: Principles of Thermal Process Control, Acidification and Container Closure Evaluation, 9th Edition.