Vào tháng 2/2023, nhóm chuyên gia của dự án An toàn thực phẩm vì sự phát triển (SAFEGRO), được tài trợ bởi Chính phủ Canada, đã tiến hành khảo sát và đánh giá chuỗi giá trị lợn thịt tại Hợp Tác Xã Hoàng Long, Thanh Oai, Hà Nội và Hợp tác xã Sơn Phú, Sóc Sơn, Hà Nội.

 

Khảo sát chuỗi giá trị lợn thịt được Dự án thực hiện bằng phương pháp tiếp cận có sự tham gia. Dự án SAFEGRO đã tham vấn đầy đủ các nhóm mục tiêu gồm: nam nữ chăn nuôi lợn, cửa hàng tiện ích, siêu thị, người bán lẻ và bếp ăn tập thể. Các bên liên quan từ người sản xuất đến người bán lẻ được tham gia thảo luận và chia sẻ ý kiến liên quan tới từng khâu trong chuỗi giá trị. Trên cơ sở đó, chúng tôi có thể tìm hiểu thực trạng hoạt động của chuỗi, tập trung chủ yếu vào quản trị chuỗi đảm bảo an toàn thực phẩm, tìm hiểu khoảng trống và cơ hội tăng cường lồng ghép giới trong chuỗi giá trị thịt lợn, tác động của biến đổi khí hậu, đồng thời áp dụng khoa học công nghệ và truy xuất nguồn gốc.