Hợp phần 3: Gia tăng nhu cầu của người tiêu dùng đối với nông sản thực phẩm an toàn và giá cả phải chăng ở Việt Nam.

  •  Kết quả: Nhận thức của người tiêu dùng, đặc biệt là phụ nữ, tại các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương được cải thiện về tầm quan trọng của ATTP và quyền tiếp cận cũng như sự sẵn có của nông sản thực phẩm an toàn với giá cả phải chăng.