Hợp phần 2: Nâng cao năng lực cạnh tranh của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, trong đó có các nông hộ nhỏ, nông dân nghèo và các tác nhân khác tham gia chuỗi giá trị, đặc biệt là phụ nữ tại Việt Nam để cung ứng nông sản thực phẩm an toàn cho thị trường trong nước và quốc tế (trong một số chuỗi giá trị được chọn).

  • Kết quả 1: Năng lực của các cơ sở sản xuất, kinh doanh/nông hộ/nông dân nghèo/tác nhân khác, đặc biệt là phụ nữ trong các chuỗi giá trị được chọn, được tăng cường để có thể cung ứng nông sản thực phẩm an toàn, có tính đến các khía cạnh bình đẳng giới và bảo vệ môi trường
  • Kết quả 2: Năng lực của các cơ sở sản xuất/kinh doanh nông sản thực phẩn được nâng cao nhằm đảm bảo truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm trong toàn bộ chuỗi giá trị được chọn.
  • Kết quả 3: Năng lực của các cơ sở sản xuất/kinh doanh tham gia chuỗi giá trị được chọn trong đó có cả nông hộ/nông dân nghèo tại các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương được nâng cao nhằm áp dụng các giải pháp sáng tạo trong sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm như công nghệ cao, thực hành nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và nhạy cảm giới.