Hợp phần 1: Tạo môi trường chính sách thuận lợi, nâng cao hiệu quả thực thi các quy định pháp luật của cơ quan quản lý trung ương và địa phương tại Việt Nam về an toàn thực phẩm trong những chuỗi giá trị được chọn nhằm đạt các tiêu chuẩn quốc tế.

  • Kết quả 1: Năng lực của các cơ quan quản lý an toàn thực phẩm được cải thiện.
  • Kết quả 2: Năng lực kiểm soát ATTP của các cơ quan quản lý được nâng cao để thực thi có hiệu quả hệ thống quản lý ATTP dựa trên nguy cơ.
  • Kết quả 3: Năng lực của các cơ quan quản lý ATTP được nâng cao để áp dụng phương pháp tiếp cận dựa trên nguy cơ