Triển khai hoạt động năm 2022 – 2023 của Dự án “An toàn thực phẩm vì sự phát triển– SAFEGRO” do Chính phủ Canada tài trợ, Cơ quan thực hiện dự án đã tổ chức triển khai hoạt động khảo sát về chương trình đào tạo bậc đại học về quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm tại Việt Nam. Để xin ý kiến tham vấn của các cơ quan liên quan về dự thảo báo cáo, đồng thời thảo luận và thống nhất về định hướng xây dựng khung chương trình đào tạo về an toàn thực phẩm theo chuẩn quốc tế, Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, Dự án SAFEGRO và Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo chuyên đề “Kết quả khảo sát chương trình đào tạo bậc đại học về chất lượngan toàn thực phẩm” vào ngày 3/6/2023 (thứ bảy) tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Gia Lâm, Hà Nội).

Khách mời tham dự Hội thảo đến từ các cơ quan quản lý liên quan đến an toàn thực phẩm, viện nghiên cứu, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩm; một số trường đại học có chương trình đào tạo về chất lượng, an toàn thực phẩm; các hiệp hội nghề nghiệp, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, và nhóm chuyên gia Dự án liên quan đến hoạt động tổ chức Hội thảo tham vấn.

Chương trình Hội thảo tham vấn

“Kết quả khảo sát chương trình đào tạo bậc đại học

về chất lượngan toàn thực phẩm”

( Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2023)

Thời gian Nội dung
7:30 – 8:00 Đón tiếp Đại biểu
8:00 – 8:05 Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
8:05 – 8:15 Phát biểu khai mạc
8:15 – 8:25 Phát biểu chào mừng
8:25 – 8:45 Báo cáo kết quả khảo sát “Đối sánh chương trình đào tạo với chuyên ngành đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm”
8:45 – 9:05 Báo cáo kết quả khảo sát các bên liên quan chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo Đảm bảo Chất lượng và An toàn Thực phẩm
9:05 – 9:25 Chương trình đào tạo quốc tế về An toàn Thực phẩm và Quản lý Chất lượng tại ĐH Guelph, Canada.
9:25 – 9:45 Nghỉ giải lao
9:45 – 11:30 Thảo luận
11:30 -11:45 Kết luận và bế mạc
11:45 – 13:30 Ăn trưa