Để triển khai Kế hoạch năm thứ 2 của Dự án (2022 – 2023), Cơ quan thực hiện dự án (CEA) đã tổ chức triển khai một số hoạt động về “Rà soát các chính sách, pháp luật, bao gồm quy chuẩn, tiêu chuẩn về ATTP; Phân tích, đánh giá thực trạng hệ thống truy xuất nguồn gốc, thu hồi, xử lý sản phẩm; Đánh giá thực trạng triển khai, phân tích tồn tại, bất cập trong xử lý sự cố về an toàn thực phẩm, quản lý bệnh truyền qua thực phẩm (ngộ độc thực phẩm) và Hướng dẫn Lồng ghép giới”. Ngày 24-25/3/2023, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản phối hợp cùng Dự án “An toàn thực phẩm vì sự phát triển” (SAFEGRO), tài trợ bởi Chính phủ Canada, tổ chức Hội thảo tham vấn về một số kết quả của các hoạt động năm 2022-2023, đồng thời để thảo luận và thống nhất về định hướng xây dựng chuỗi giá trị nông lâm thủy sản gắn với tăng trưởng xanh, phát triển bền vững theo chuẩn quốc tế, đề xuất hoạt động trọng tâm kế hoạch năm thứ 3 của Dự án (2023 – 2024) >> Để biết thêm thông tin về sự kiện vui lòng truy cập: https://safegroproject.com/hoi-thao-tham-van-du-an-safegro-2023/