Để triển khai Kế hoạch năm thứ 2 của Dự án (2022 – 2023), Cơ quan thực hiện dự án (CEA) đã tổ chức triển khai một số hoạt động về “Rà soát các chính sách, pháp luật, bao gồm quy chuẩn, tiêu chuẩn về ATTP; Phân tích, đánh giá thực trạng hệ thống truy xuất nguồn gốc, thu hồi, xử lý sản phẩm; Đánh giá thực trạng triển khai, phân tích tồn tại, bất cập trong xử lý sự cố về an toàn thực phẩm, quản lý bệnh truyền qua thực phẩm (ngộ độc thực phẩm) và Hướng dẫn Lồng ghép giới”. Ngày 24-25/3/2023, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản phối hợp cùng Dự án “An toàn thực phẩm vì sự phát triển” (SAFEGRO), tài trợ bởi Chính phủ Canada, tổ chức Hội thảo tham vấn về một số kết quả của các hoạt động năm 2022-2023, đồng thời để thảo luận và thống nhất về định hướng xây dựng chuỗi giá trị nông lâm thủy sản gắn với tăng trưởng xanh, phát triển bền vững theo chuẩn quốc tế, đề xuất hoạt động trọng tâm kế hoạch năm thứ 3 của Dự án (2023 – 2024), cụ thể như sau:

1. Thời gian: Ngày 24 – 25/3/2023

2. Địa điểm: Khách sạn Sài Gòn Hạ Long, số 168, Đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.

3. Truy cập trực tuyến bằng cách quét mã QR dưới đây:

Chương trình Hội thảo tham vấn Dự án SAFEGRO 2023

Ngày 24/03/2023

Tham vấn về:

  • Báo cáo Đánh giá chính sách về ATTP ở Việt Nam
  • Báo cáo Hướng dẫn lồng ghép giới
  • Báo cáo Kết quả của Khảo sát “Giám sát sự cố an toàn thực phẩm”
  • Báo cáo Phân tích khoảng trống truy xuất nguồn gốc về quản lý ATTP trong một số chuỗi giá trị ở Việt Nam

Ngày 25/03/2023

Tham vấn về:

  • Định hướng xây dựng chuỗi giá trị nông lâm thủy sản gắn với tăng trưởng xanh, phát triển bền vững theo chuẩn quốc tế.
  • Chuỗi giá trị dựa trên cơ sở giới (rau và thịt lợn) tại Hà Nội