Việc tiết kế dự án đáp ứng yêu cầu của Chính phủ Việt Nam về các ưu tiên an toàn thực phẩm được xác định trong quá trình thực hiện Luật An toàn thực phẩm năm 2011 và các nghị định thông tư nhằm thúc đẩy sự tích cực tham gia của các bên liên quan đa dạng bao gồm các cơ quan Chính phủ, khu vực tư nhân, học viện. xã hội, tổ chức phi chính phủ và đơn vị truyền thông trong việc cùng giải quyết các thách thức về an toàn thực phẩm tại Việt Nam và hỗ trợ các sản phẩm của Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc tế.

Dự án SAFEGRO sẽ tập trung vào việc giúp hệ thống quản lý an toàn thực phẩm hiện tại trở nên hiệu quả hơn Chúng tôi sẽ hỗ trợ các bên liên quan tại địa phương xác định và giải quyết các điểm yếu về cấu trúc trong hệ thống. Đồng thời, dự án sẽ làm việc với các Bộ chủ chốt của quốc gia, các chính quyền địa phương được chọn và các bên liên quan khác, dự án sẽ tạo điều kiện cho các bên tham gia chuỗi giá trị nông sản thực phẩm sản xuất, chế biến, phân phối và kinh doanh thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng.

Dự án khuyến khích các cơ quan nghiên cứu thực hiện tốt hơn việc nghiên cứu và báo cáo về an toàn thực phẩm. Khu vực tư nhân không chỉ được coi là đối tác chính trong việc lập kế hoạch và thực hiện dự án mà còn là động lực thúc đẩy tính bền vững của các hoạt động can thiệp và đầu tư của dự án. Dự án cũng sẽ tham gia với xã hội dân sự và các phương tiện truyền thông để trao quyền cho người tiêu dùng, đặc biệt là phụ nữ.

Dự án sẽ hỗ trợ Chính phủ Việt Nam đạt được một số Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs), bao gồm tăng khả năng cạnh tranh của các sản phẩm nông sản và bình đẳng giới ở Việt Nam, với phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro để quản lý an toàn thực phẩm sẽ được sử dụng trong dự án, có tính đến nhu cầu quản lý an toàn thực phẩm thông qua toàn bộ chuỗi giá trị thực phẩm từ sản xuất đến chế biến, phân phối và tiêu dùng đồng thời trên ba trụ cột: môi trường thuận lợi (chính sách và quy định), cung (khu vực tư nhân và nông dân sản xuất nhỏ) và nhu cầu (người tiêu dùng); và áp dụng cách tiếp cận theo chuỗi giá trị, sẽ cho phép tạo ra những thay đổi mang tính hệ thống và bền vững trong nước.