Các văn bản khác

Title Download Original link Source
CGIAR Food Safety Spencer 2023 Download Click Here CGSpace
Five keys for safer traditional food markets_eng Download Click Here WHO
Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác theo VietGAP cho 10 loại cây ăn quả chủ lực Click Here Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác theo VietGAP cho 10 loại cây ăn quả chủ lực Click Here Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Bài giảng 1: Tập huấn về thực hành tốt và an toàn sinh học trong chăn nuôi lợn sinh sản quy mô vừa và nhỏ Click Here Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Sổ tay hướng dẫn Chuỗi cung ứng Click Here Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Sổ tay hướng dẫn Hệ thống quản lý sản xuất nhằm đẩy mạnh áp dụng GAP Click Here Trung tâm Khuyến nông Quốc gia